Kineziologie one brain  (Three in One Concepts - system one brain)

Jedná se o metodu, která pomáhá lidem uvolnit negativní stres, napětí a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním problémem (tématem či situací) a také přesně nalézt a zpracovat "kořeny problému".
Člověk poté cítí úlevu a je schopen uvidět možnosti řešení toho, co ho trápilo. Je to mimo jiné také způsob, jak si otevřít cestu k tomu, jak jít lehčeji za tím, co chceme, přijmout bez obav nové životní výzvy, překročit své "komfortní" zóny, zbavit se strachu a pochybností, vyjasnit si otázky ohledně vlastního sebevědomí a sebehodnoty, poznat a správně používat svůj vrozený potenciál apod.
Název této metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.

Jsou jen ty limity, které jsme si vytvořili v naší mysli na základě prožitých a nezpracovaných negativních událostí...

Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i na naše fyzické zdraví. Na základě nich jsme si totiž vytvořili vzorce chování a jednání, které nás pak později v životě limitují. A tak se stává, že v určitých situacích nejsme schopni  logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, prožíváme opakovaně nepříjemné situace a s nimi spojené negativní emoce a stres. Důsledkem potlačeného a nezpracovaného stresu z minulosti mohou být také fyzické nebo duševní potíže.
Nejvíce negativních a názorů na svět a na sebe si utvoříme v raném dětství - tedy od prenatálního období do cca 7 let života. Tyto zážitky pak zůstávají vtištěny v našem podvědomí, které řídí cca 95% našich každodenních interakcí v dospělosti.
Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, stále ovlivňuje naše myšlení, reakce a jednání a tím i kvalitu našeho života v osobní anebo profesní rovině.

Proč tomu tak je?
Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.
Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V levé mozkové hemisféře (konkrétně na levém spánkovém laloku) existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády. Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní, opakujeme stále stejné a přitom nikam nevedoucí reakce, prožíváme nepříjemné emoce.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.
Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Výsledkem tak může být celá řada psychických i fyzických problémů.

Jak probíhá konzultace s touto metodou a v čem spočívá efektivnost této metody?
Na začátku konzultace společně vydefinujeme konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, neboť ujasněním si toho, co chcete, udáváte jasný směr, a tomu se po celý čas konzultace budeme věnovat. Během konzultace s touto metodou se používá tzv. kineziologický=svalový test. Je dokázáno, že negativní emoce a stres oslabují naše svaly. V reakci na stres tedy dochází ke změně svalového napětí. Díky svalovému testu= feedbacku těla, který nejsme schopni vědomě ovlivnit, můžeme získat velmi přesné informace o skutečné příčině problému a jeho kořenech. Zjistíme míru negativního stresu a pozitivní motivace, klíčové emoce a určitý věk, kdy došlo k zablokování na základě prožitého nepříjemného zážitku. Pak vzájemným rozhovorem o zjištěných informacích napětí z minulosti zpracujeme. Člověk si uvědomí souvislosti, dochází k uvolnění a ke znovunastolení rovnováhy, člověk se cítí lépe, vidí možnosti řešení, které před tím nebyl schopen najít, má více energie a motivace pro pozitivní změnu.
Během sezení se dle potřeby využívají např. i jemná motorická cvičení ke zrovnovážení aktivity mozkových hemisfér, může se pracovat s barvami, s meridiány a akupresurními body, s tématy vyhýbání se a popírání, s vnitřním dítětem, ..., protože to vše může pomoci klientovi odbourat emoční zátěž v souvislosti s daným problémem/cílem a vést ke znovuvytvoření rovnováhy.
Na konci konzultace probíhá ještě rozhovor, který pomáhá klientovi uvědomit si první konkrétní krok k realizaci toho, co si na začátku konzultace definoval jako cíl.

Z historie...
Tato metoda pochází z Ameriky a je postavena na odborných vědeckých základech. Základy metody sahají do roku 1964, kdy americký chiropraktik Dr. George Goodheart začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Tuto variantu později propracoval Dr. John F. Thie a dal dohromady učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health" - Dotyk pro zdraví. Dalším vývojem této metody vzniklo několik odvětví.
Jedním z nich je právě koncept „Three in One“ vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Danielem Whitesidem (průkopníkem genetiky chování) a Candance Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů). Práce s „Three in One” zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém „One Brain” (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku - tzn. pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují a jsou v rovnováze.
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Cílem je spokojený, naplněný, šťastný život.