© Studio Balance, Lenka Ilečková
 
Impact Koučink & Stresmanagement

Žijeme v době, ve které stres, napětí, různé obavy, pochybnosti, nedostatek času, přetížení či tlak na výkon jsou na denním pořádku. Ať si to připouštíme či nikoliv, stres snižuje kvalitu osobního i pracovního života, negativně se odráží ve vztazích, výkonu a také na našem zdraví. Co s tím? Jak být vyrovnanější, spokojenější, úspěšnější, mít více energie? Jak zvládnout nové výzvy/překážky, které se v životě každého z nás vyskytnou? Jak uskutečnit snadněji své cíle? Jak přeměnit své vize do reality? Jak nebýt "zaseknutí" v problému? Jak se dál osobnostně rozvíjet, růst, zdokonalovat se? Jak nebýt svým myšlením sami sobě překážkou na cestě k úspěchu a životní spokojenosti?
Stejně jako auto má svůj motor, i my sami máme v životě svůj pomyslný motor. Tím jsou právě naše pocity. Protože na základě toho, jak se momentálně cítíme, se také rozhodujeme a jednáme. Z toho plyne, že jedině skrze porozumění svým vlastním poctiům můžeme lépe řídit svůj vlastní život a tím i dosahování toho, po čem toužíme.

V souvislosti s pocity, hlavně těmi negativními, je třeba si ještě uvědomit, že pokud jsme ve stresu a v napětí, náš mozek funguje pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno jeho fyziologií. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet! Ztrácíme nejen zdravý nadhled, ale také i přístup ke svému vrozenému potenciálu, kreativitě, nápadům, zdravé logice, čímž si vlastně sami zablokujeme šanci na nalezení skutečně fungujícího řešení na konkrétní téma/problém anebo si úplně zablokujeme cestu k naplnění našeho cíle či vize.  Jak z toho ven? Jak již neopakovat, co nefunguje? Cestou může být podívat se na svoje téma/problém/cíl z jiného úhlu pohledu. Tento jiný úhel pohledu Vám nabízí právě Impact Koučink.
                                                                          
Jak probíhá individuální konzultace formou Impact Koučink?
Individuální sezení touto formou funguje na jiném principu než běžná koučinková sezení. V praxi to znamená, že na začátku konzultace vydefinujeme s klientem konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, abychom znali jasný směr a tomu se budeme po čas konzultace věnovat.
Při individuální konzultaci kombinuji znalosti odborných metod - 3in1Concepts-systém one brain (kineziologie one brain), EFT, NLP a systemického poradenství. Jedná se o metody, které pomáhají lidem uvolnit stres a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním tématem/situací/problémem/cílem a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému" -  to znamená určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení, který opakuje a to ho pak blokuje na cestě k uskutečnění svého cíle/vize.

Díky tomuto přístupu jsme schopni vcelku rychle a přesně objevit a zpracovat to, co konkrétně klienta limituje/blokuje v cestě za jeho cílem.
Smyslem je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém/limit),  a pomoci mu najít a osvojit si to, co pro něj bude v přítomnosti a budoucnosti funkční zcela automaticky.
Vše vychází z klientových možností a zkušeností, jeho nápadů, hodnot a vrozeného potenciálu, který i díky konzultaci může v sobě odkrýt. Kouč je vlastně v tu chvíli jeho průvodcem, nevnucuje mu své rady, zkušenosti či nápady. Tím se i klient dostává k tomu nejcennějšímu - svému vlastnímu řešení. Člověku se pak otevírají zcela nové možnosti. Cítí pozitivní motivaci  a je schopen uvidět možnosti řešení toho, co potřebuje. Na konci sezení pomůžeme klientovi stanovit si první krok vedoucí k pozitivní změně a  doporučíme další postup.


Co to člověku přináší?
Uvolněním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy, cítí se lépe, uvolněněji, klidněji, vyrovnaněji, spokojeněji, jde lehčeji a s větší motivací za svým cílem, má možnost lépe zvládat nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že nemá možnost volby a dosáhnout tak pokroku v řešení anebo vyřešení svého problému. Je to také cesta k poznání, rozvoji a používání svých vrozených schopností, tedy k rozvoji své vlastní osobnostní jedinečnosti.

Prostřednictvím této práce si člověk zlepšuje kvalitu svého života jak v osobní, tak profesní rovině, protože to jde v ruku v ruce. Vyřešení problému v osobní rovině pomůže člověku i v pracovní rovině a naopak.

Přirozeným vedlejším efektem této práce je zvýšení EQ a SQ, která výrazně zlepšuje nejen komunikaci a vztahy mezi lidmi, které jsou zcela jistě alfou a omegou úspěchu a životní spokojenosti, ale také zlepšuje schopnost lépe rozumět potřebám ostatních, snadněji vést, motivovat a rozvíjet týmovou spolupráci, a tím zlepšit výkon nejen svůj, ale také v případě potřeby celého týmu .

Během konzultací nenarazíte na osvojování si manipulačních technik, protože každý z nás má dostatek vlastních zdrojů, aby dosáhl svého cíle přirozeným způsobem.
Velkou předností je individuální přístup a flexibilita. Na řešení určitého problému někdy postačí 1 konzultace, jindy je zapotřebí delší časový úsek a dlouhodobější spolupráce. Záleží na klientovi a komplexnosti problému.

Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě prožitých negativních zkušeností. Dokud však tyto staré zátěže a negativní pocity s nim i spojené ovlivňují z velké části naše myšlení a tím také rozhodování a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života.
Používaný přístup během konzultace Vám může výrazně pomoci uvolnit napětí a stres, získat jiný úhel pohledu, mít přístup k možným řešením a zvýšit motivaci k dosažení Vašeho konkrétního cíle.

Důležitým krokem je převzetí zodpovědnosti za svůj život a také si ujasnit, co je tím skutečným cílem.  Individuální konzultace formou Impact Koučink Vám usnadní cestu k jeho naplnění.
Často řešená témata:
realizace cíle bez zbytečných obav a stresu
poklidnější zvládání vypjatých situací
vymizení frustrace, pociut marnosti, bezmoci, nedokonalosti...
stabilizace nebo navýšení finanční prosperity, finanční nezávislost
zvýšení kreativity anebo originality
zlepšení komunikačních schopností
zlepšení organizačních schopností
zlepšení sebeprezentace
zlepšení prodejních dovednostní
zlepšení v procesu učení
otázky ohledně sebehodnoty, sebedůvěry, ocenění
zlepšení výkonu a odbourání prokrastinace
nespavost způsobená stresem, syndrom vyhoření, ztráta energie, přetížení
chybějící motivace, stagnace
přílišné úsilí v dosahování svých cílů
strach z neúspěchu, ze selhání,  z chyby, ze zodpovědnosti, z autorit, z konkurence, z budoucnosti...
strach z verbálního vystupování před více lidmi
strach z nedostatku financí, negativní finanční přesvědčení
dotahování věcí do konce
zlepšení koncentrace, paměti a vnímavosti
schopnost říkat ne, stanovení si hranic bez zbytečné agresivity
vybalancování času práce vs odpočinek, práce vs. rodina
workoholismus, ne-schopnost se uvolnit
nízká efektivita v poměru k vynaloženímu úsilí
lepší využívání svého vrozeného potenciálu
...
Proč jít do toho s námi?
- neztrácíme čas zbytečnostmi, od začátku se věnujeme konkrétnímu tématu/problému/situaci a především žádoucímu výsledku
- jsme profíci ve znalostech účinných metod, které lidém pomáhají k pozitivním výsledkům, a umíme je mezi sebou jediněčně kombinovat,
  čímž se konzultace stávají  ještě efektivnější
- jsme vůči klientům empatičtí, upřímní, v práci s klientem precizní, důslední, umíme naslouchat skutečným potřebám klienta a vědět, co klient  
  skutečně potřebuje
- respektujeme hodnoty klienta, ceníme si jeho důvěry a vážíme si jeho rozhodnutí pracovat na pozitivní změně
- máme dlouholetou praxi a zkušenosti s vedením individuálních konzultací
- na nic si nehrajeme, protože jsme také jenom lidé
     Rovnováha je dobrým prvním
     krokem k pozitivní změně.