LENKA  ILEČKOVÁ

facilitátorka kineziologie one brain - 3in1 Concepts a rodinných/firemních systémů a
průvodkyně na cestě  ke spokojenějšímu životu
díky nalezení a zpracování limitů v naší mysli a poznáním širších životních souvislostí
Online dotazníky a testy

V čem Vám mohou být přínosem...

- pomoci při volbě a utváření si správného místa v pracovním životě
- poznat své silné a slabé stránky- máte podloženo, na čem je dobré zapracovat pro Váš další rozvoj
- můžete poznat to, co Vás nejvíce vyvádí z míry, a tuto zátěž v rámci stresmanagementu zmírnit nebo zcela odstranit
- můžete zjistit, který pracovní styl Vám nejvíce vyhovuje či pro co máte talent anebo naopak co není Vaší doménou a stálo by
  Vás to mnoho sil...
- personalistům přináší další vhled ohledně uchazeče na určitou pozici
- vedoucím pracovníkům přináší další vhledy ohledně fungování týmu - jeho efektivity, zastoupení rolí, kompaktibility apod.
- firmám zmapuje firemní kulturu, vhodné benefity...
- HR pravovníkům jsou výborným pomocníkem při výběru zaměstnanců


Všechny uvedené dotazníky a testy jsou dostupné v online podobě.
Test/dotazník je Vám na vyžádání zpřístupněn, v pohodlí  ho můžete absolvovat a ihned po jeho ukončení Vám přichází na Váš e-mail vyhodnocení.

• Multifaktorový osobnostní profil


Základní dotazník zaměřený na osobnost.

• Obchodní profil QUICK

Dotazník je zkrácenou verzí dotazníku Obchodní profil FULL a mapuje pouze dovednosti, ne předpoklady.

• Multifaktorový pracovní profil


Dotazník zprostředkovává informace o preferovaném způsobu práce a mapuje, jaký klade pracovník důraz na různé fáze pracovního cyklu.

• Kariérový kompas


Dotazník zaměřený na pracovní motivaci i na to, co pracovníka brzdí a demotivuje.

• Obchodní profil FULL

Dotazník sleduje 12 základních obchodních kompetencí napříč obchodním procesem v rovině dovedností i předpokladů. Je určen obchodníkům v oblasti služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou.

• Vnitřní hodnoty vs. firemní kultura


Dotazník je zaměřen na vnitřní hodnoty daného člověka a zjišťuje, jaká firemní kultura je mu v souvislosti s jeho hodnotami nejbližší.

• Manažerský styl QUICK

Dotazník mapuje míru preference 8 manažerských stylů a jejich kombinace. Je určen pro manažery, vedoucí týmu či projektové manažery.

• Obchodní profil TEST

Test je doplněním dotazníků Obchodní profil FULL a Obchodní profil QUICK, ale je možné ho vyplnit také samostatně. Sleduje praktické obchodní znalosti v 9ti klíčových oblastech napříč obchodním procesem. Je určen obchodníkům v oblasti služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou.

• Komunikační styl - asertivita


Dotazník sleduje 4 základní oblasti využití asertivity v komunikaci a chování (schopnost se prosadit, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou, rozvíjet vztahy).

• Zdroje stresu

Dotazník mapuje zdroje psychické zátěže v osobním i pracovním životě z pohledu emočního naladění a míry stresu.

• Zvládání stresové zátěže

Dotazník mapuje schopnost zvládat stresující zátěžové situace, jaké konkrétní strategie člověk využívá pro řešení dané situace a do jaké míry je schopen si zachovat dušení pohodu.

• Týmový profil


Dotazník sleduje preferenci 10ti různých týmových rolí, mapuje vyváženost týmu. Je určen pro členy stabilních či projektových týmů.

• Verbální zdatnost BASIC

Test měří předpoklady v oblasti verbálních schopností a dovedností kombinací 4 subtestů zaměřených na fluidní i krystalickou inteligenci. Je určen pro všechny se zvýšenými nároky na analytické myšlení, práci s informacemi v podobně slovních podnětů a na úroveň verbálního vyjadřování.

• Abstraktní myšlení BASIC

Test měří analytické a logické myšlení a předpoklady pro koncepční uvažování v řešení úloh, se kterými nemáme praktické zkušenosti. Je určen pro lidi s nároky na schopnost umět se patřičně zorientovat v nové situaci a přicházet s logicky správnými a přesně padnoucími řešeními.

• Test pozornosti


Test měří koncentraci pozornosti zejména při stereotypní a opakující se činnosti. Sleduje celkovou produktivitu i přesnost. Je určen pro pozice s výrazným zastoupením činností náročných na pozornost a přesnost.

• PRESS test BASIC

Test měří myšlenkovou kapacitu a schopnost rozhodování se pod časových tlakem. Je určen pro lidi se zvýšenými nároky na bystrost a rychlost úsudku, zejména pro tzv. talenty.

• Test sluchové paměti

Test měří krátkodobou sluchovou paměť spočívající v reprodukci slovních podnětů s krátkým časovým odstupem. Je určen především pro pozice telefonních operátorů.

• Numerický test


Test měří předpoklady v oblasti numerických schopností a dovedností kombinací 2 subtestů- Je určen pro lidi se zvýšenými nároky na práci s čísly.

• Test emoční inteligence

Copyright © 2021 Lenka Ilečková